Statut fundacji

Tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Fundacji – 13 maja 2013 r.

Statut Fundacji Imienia Pauli Montal

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1.

 1. Fundacja imienia Pauli Montal, zwana dalej "Fundacją" – powołana została do istnienia przez Marię Elenę Castanera Mazario, reprezentującą Instytut Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych, zwany dalej Fundatorem.
 2. Fundacja powołana została aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Beatę Olsza z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, dnia 2 września 2005 r., repertorium A. Nr 7280/2005 i działa na postawie ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz. U. Nr 48. poz. 203 z późn. zm./ oraz niniejszego statutu.

2.

 1. Fundacja spełnia chrześcijańskie ideały edukacyjno-pedagogiczne zawarte w Konstytucjach i Regułach Instytutu Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych (Sióstr Pijarek), a także chce rozwijać i upowszechniać nowoczesną kulturę, patriotyzm i odpowiedzialność moralną, pragnąc szczególnie dbać o edukację i promocję dzieci i młodzieży, zwłaszcza pochodzących z rodzin niezamożnych i biednych.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

4.

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

5.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

6.

Fundacja używa znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jednostek
i chronionego prawem. Fundacja używa pieczęci z napisem w otoku określającym jej nazwę
i siedzibę, oraz pieczątki z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

Rozdział II. Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

7.

Celem Fundacji jest :

 1. Wspieranie edukacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w szczególności tworzenie warunków zapewniających pełny rozwój ich zdolności i talentów, poprze wspieranie wszelkich inicjatyw edukacyjnych, kursów szkoleniowych, jak i dbanie
  o polepszanie warunków materialnych i potrzebnych pomocy dydaktycznych.
 2. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie: w edukacji, ochronie praw i wolności człowieka,
  w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
 3. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
 4. Podtrzymywanie Tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 5. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 6. Działalność na rzecz promocji oraz organizacji wolontariatu.

8.

 1. Zmierzając do realizacji celów, określonych w § 7, Fundacja może prowadzić:
 2. nieodpłatną działalność pożytku publicznego,
 3. odpłatną działalność pożytku publicznego.
 4. Niezależnie od działalności, o której mowa w ust. 1, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadzie i w zakresie określonych w § 11.
 5. Fundacja może tworzyć wyodrębnione jednostki organizacyjne dla prowadzenia działalności pożytku publicznego.
 6. Zarząd Fundacji zapewni rachunkowe wyodrębnienie form działalności nieodpłatnej
  i odpłatnej pożytku publicznego w stopniu umożliwiających określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

9.

W sferze zadań publicznych określonej w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego polegającą na:

 • kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży na terenie własnych ośrodków dydaktyczno-wychowawczych;
 • udzielanie dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin niezamożnych wszechstronnej pomocy w zdobywaniu optymalnego wykształcenia;
 • wychowanie dzieci i młodzieży poprzez edukację teatralną;
 • umożliwienie dzieciom i młodzieży aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
 • współdziałanie z ośrodkami edukacyjnymi, naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą;
 • promowanie najlepszych nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej
  i pedagogicznej z młodzieżą;
 • wspieranie inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych;
 • prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami i ubogich oraz wspieranie ich powstawania i działania;
 • organizowanie wypoczynku i zajęć rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży;
 • wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu, a także podejmowanie działań mających na celu edukację ekologiczną, krajoznawczą oraz wypoczynkową dzieci i młodzieży;
 • organizowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pedagogów, wychowawców i nauczycieli;
 • organizowanie i prowadzenie kursów, warsztatów i konferencji, sesji i sympozjów naukowych, seminariów, konferencji, forów dyskusyjnych;
 • współpraca z innymi fundacjami, stowarzyszeniami i zakładami opiekuńczymi dla dzieci i młodzieży, które realizują podobne cele statutowe;
 • współpraca z władzami oświatowymi w zakresie opieki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży;
 • przyznawanie szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży stypendiów naukowych;
 • ułatwianie i koordynowanie wymiany stypendialnej z ośrodkami edukacyjnymi za granicą;
 • informowanie opinii publicznej w kraju i za granicą o osiągnięciach polskich dzieci młodzieży;
 • działalność wydawniczą, związaną z realizacją działań społecznie użytecznych w zakresie zadań publicznych realizowanych przez Fundację;
 • wspieranie rozwoju bazy materialnej i dydaktycznej szkół pijarskich;
 • działalność związana z realizacją przedsięwzięć artystycznych oraz udzielanie wsparcia w ich realizacji;
 • pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • działalność charytatywna;
 • działalność na rzecz wsparcia i rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • działalność na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym.

10.

W sferze zadań publicznych określonej w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego polegającą na:

 • kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży na terenie własnych ośrodków dydaktyczno-wychowawczych;
 • wychowanie dzieci i młodzieży poprzez edukację teatralną;
 • umożliwienie dzieciom i młodzieży aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
 • współdziałanie z ośrodkami edukacyjnymi, naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą;
 • organizowanie wypoczynku i zajęć rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży;
 • organizowanie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pedagogów, wychowawców i nauczycieli;
 • organizowanie i prowadzenie kursów, warsztatów i konferencji, sesji i sympozjów naukowych, seminariów, konferencji, forów dyskusyjnych;
 • współpraca z innymi fundacjami, stowarzyszeniami i zakładami opiekuńczymi dla dzieci i młodzieży, które realizują podobne cele statutowe;
 • współpraca z władzami oświatowymi w zakresie opieki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.

11.

 1. Na działalność gospodarczą przeznacza się środki finansowe w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie i przedmiocie działalności, zgodnym z Polską Klasyfikacją Działalności:
 3. wydawania książek (PKD 58.11.Z);
 4. wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
 5. działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.1);
 6. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
 7. reklama (PKD 73.1);
 8. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z);
 9. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z);
 10. artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z);
 11. działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);
 12. działalność bibliotek (PKD 91.01.A);
 13. działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z);
 14. pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);
 15. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).
 16. Działalność gospodarczą w przedmiocie działalności, określonym w ust. 2, Fundacja prowadzi wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 17. Działalność gospodarcza Fundacji nie może być prowadzona w odniesieniu do przedmiotu działalności odpłatnej działalności pożytku publicznego, prowadzonej przez Fundację.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

12.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski określony w akcie notarialnym, o którym mowa w § 1.ust. 2 oraz inne składniki majątkowe nabyte w czasie działalności Fundacji.
 2. Na majątek Fundacji mogą się składać przedmioty majątkowe nabyte podczas działalności statutowej, a w szczególności:
 3. spadki, zapisy, darowizny, dotacje, papiery wartościowe oraz rzeczy ruchome i nieruchomości przekazane na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
 4. dochody z organizowanych imprez;
 5. dochody z kwest publicznych na cele statutowe;
 6. dochody z majątku;
 7. dochody z odsetek bankowych;
 8. inne dochody, w tym uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej.
 9. Fundacja nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.

Rozdział IV. Władze Fundacji

13.

Władzami Fundacji są:

1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem Radą Fundacji.

14.

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 3-6 członków.
 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą przedstawiciele Fundatora.
 4. Członków pierwszego składy Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie , może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie, przez pozostałych członków Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Rady.
 8. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu w pracach tego Organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych Organów, w tym kosztów podróży.
 9. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkowie Rady Fundacji nie byli skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 10. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz i przewodniczy zebraniom Rady.

15.

Do zakresu działania Rady Fundacji należy:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.
 4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 5. Stały nadzór nad działalnością Fundacji.
 6. Przedstawienie opinii w sprawach wniesionych pod obrady Zarządu.
 7. Uchwalanie regulaminu Rady.
 8. Uchwalanie regulaminu Zarządu Fundacji.
 9. Podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji i przeznaczeniu środków majątkowych po jej likwidacji.
 10. Podejmowanie uchwały w sprawie zmiany statutu Fundacji.

16.

 1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek Zarządu. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Zarządu lub w innymi miejscu w siedzibie Fundacji, chyba że na inne miejsce odbycia posiedzenia wyrazi zgodę większość członków Rady.
 2. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady lub Sekretarz. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego Rady i Sekretarza obecni członkowie Rady wybierają ze swego grona przewodniczącego posiedzenia.
 3. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku, przy czym sprawozdawcze posiedzenie Rady Fundacji powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
 4. W posiedzeniu Rady Fundacji mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji, bez głosu decydującego.

17.

 1. Uchwały Rady, o ile statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego posiedzenia. Dla ważności posiedzenia i podjętych na nim uchwał wymagane jest powiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady.
 2. Bez odbycia posiedzenia Rada może podejmować uchwały także w formie pisemnej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma zostać podjęte, a także przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W trybie określonym w niniejszym ustępie nie mogą być podejmowane uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań oraz programów i kierunków działania Fundacji, a także uchwały w sprawach osobowych, związanych z wyborem
  i odwoływaniem osób.
 3. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile był obecny na posiedzeniu, oraz protokolant, a w razie nieobecności Przewodniczącego Rady – przewodniczący posiedzenia i protokolant.

Zarząd Fundacji

18.

 1. Zarząd składa się z nie więcej niż 3 osób, powoływanych przez Radę Fundacji, na trzyletnią kadencję.
 2. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą:
 3. upływu kadencji Zarządu,
 4. rezygnacji z pełnienia funkcji,
 5. odwołania przez Radę Fundacji,
 6. śmierci.
 7. Rezygnację z pełnienia funkcji Członek Zarządu składa na piśmie Przewodniczącemu Rady lub jego Zastępcy. Rezygnacja staje się skuteczna z upływem miesiąca od jej złożenia, chyba że Rada podejmie decyzję o wcześniejszym jej przyjęciu. W przypadku zatrudnienia Członka Zarządu na podstawie umowy o pracę, rezygnacja będzie równoznaczna z wypowiedzeniem tej umowy i skuteczna w terminie upływu okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

19.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.
 2. Realizacja celów statutowych.
 3. Sporządzanie planów pracy i budżetu.
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.
 5. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
 6. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
 7. Składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu.
 8. Podejmowanie decyzji  w sprawie połączenia Fundacji za zgodą Rady.
 9. Wnioskowanie do Rady Fundacji o likwidację Fundacji.
 10. Sporządzanie i przedkładanie Radzie Fundacji rocznych sprawozdań z działalności Fundacji.

20

 1. Z tytułu pełnienia Funkcji członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie,
  z zastrzeżeniem dopuszczalnej wysokości wynagrodzenia określonej w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w związku z prowadzeniem przez Fundację działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

21.

 1. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 2. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie braku możliwości sprawowania przez niego funkcji – Wiceprezes.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów za i przeciw przeważa głos Prezesa Zarządu.
 4. Bez odbycia zebrania Zarząd może podejmować uchwały także w formie pisemnej, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma zostać podjęte, a także przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 5. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes.

Sposób reprezentacji

22.

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.
 2. Zarząd może ustanawiać pełnomocników do reprezentowania Fundacji
  w poszczególnych sprawach lub w sprawach danego rodzaju.
 3. W umowach z członkami Zarządu oraz w sporach, Fundację reprezentuje Rada Fundacji, która może do dokonywania poszczególnych czynności prawnych upoważnić w uchwale Przewodniczącego Rady lub ustanowić pełnomocnika.

Rozdział V. Zakaz uprzywilejowania

23.

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej "osobami bliskimi”,
 2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. zakupywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI. Likwidacja Fundacji

24.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku oraz niemożliwości ich pozyskania uniemożliwiające realizację celów dla których została powołana.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada w drodze uchwały podjętej jednomyślnie. O otwarciu likwidacji Fundacji Rada zawiadamia Fundatora.
 3. Likwidację prowadzi się pod dotychczasową nazwą Fundacji z dodatkiem „w likwidacji”.
 4. Likwidację prowadzą likwidatorzy, którymi są ostatni Członkowie Zarządu, chyba że Rada w uchwale o likwidacji Fundacji powoła inne osoby. Likwidatorem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Podejmowane przez likwidatorów czynności winny zmierzać do likwidacji Fundacji. W przypadku powołania dwóch likwidatorów w głosowaniu przeważa głos likwidatora starszego wiekiem.
 6. Podejmując decyzję o otwarciu likwidacji Rada określa jednocześnie zasady wynagradzania likwidatorów z tytułu pełnieniach tych funkcji.
 7. Celem likwidacji jest podjęcie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, zmierzających do ściągnięcia wierzytelności Fundacji, wypełnienia zobowiązań, spieniężenia majątku i wykreślenia Fundacji z rejestru.
 8. W toku likwidacji likwidatorzy mogą zawierać nowe umowy i zaciągać zobowiązania, gdy okaże się to niezbędne lub uzasadnione dla skutecznego zakończenia likwidacji.
 9. Do szczególnych obowiązków likwidatorów należy:
 10. złożenie w sądzie rejestrowym wniosku o otwarciu likwidacji,
 11. wezwanie wierzycieli Fundacji w formie ogłoszenia prasowego zamieszczonego w co najmniej dwóch dziennikach o zasięgu krajowym, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności wobec Fundacji,
 12. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,
 13. sporządzenie listy wierzycieli,
 14. sporządzenie planu finansowego likwidacji wraz z planem zaspokojenia wierzycieli Fundacji,
 15. przekazanie majątku pozostałego po likwidacji zgodnie z postanowieniami ust. 10,
 16. sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji,
 17. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru,
 18. zarchiwizowanie dokumentów Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 19. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji likwidatorzy przekazują na rzecz Fundatora. W przypadku, gdy Fundator utracił osobowość prawną majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na rzecz działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej fundacji lub stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach statutowych.

Rozdział VII. Zmiana statutu Fundacji

25.

 1. Decyzję w przedmiocie zmiany statutu Fundacji podejmuje Rada Fundacji po zasięgnięciu opinii Zarządu.
 2. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

 

 • 26.

 

 1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją, połączenie to nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 2. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.